Thánh Lễ Trực Tuyến | 24/06/2022 | Lễ Lòng Thương Xót – Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Kính Lòng Thương Xót – Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên vào lúc 15:00 ngày 24/06/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.