Thánh Lễ Trực Tuyến | 19/02/2022 | Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 2 Tân Linh Mục Gioan B. Tân & Gioan B. Phát

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Đồng Tế – Tạ Ơn Mừng 2 Tân Linh Mục Gioan B. Nguyễn Duy Tân, SDB. & Gioan B. Nguyễn Tấn Phát, Sch. P. vào lúc 09:30 ngày 19/02/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Tân Linh Mục Gioan B. Nguyễn Duy Tân, SDB. chủ tế.