Thánh Lễ Trực Tuyến | 11/06/2022 | Thứ Bảy – Lễ Chúa Ba Ngôi

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Bảy – Lễ Chúa Ba Ngôi vào lúc 17:30 ngày 11/06/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.