Thánh Lễ Trực Tuyến | 10/06/2022 | Lễ Lòng Thương Xót – Thứ Sáu Sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Kính Lòng Thương Xót – Thứ Sáu Sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện vào lúc 15:00 ngày 10/06/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.