Thánh Lễ Trực Tuyến | 09/06/2022 | Thứ Năm Tuần X Thường Niên

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Năm Tuần X Thường Niên vào lúc 17:30 ngày 09/06/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.