Thánh Lễ Trực Tuyến | 09/05/2022 | Lễ Tang Ông Giuse Nguyễn Đình Sơn

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến – Lễ Tang Ông Giuse Nguyễn Đình Sơn vào lúc 05:00 Thứ Hai ngày 09/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.