Thánh Lễ Trực Tuyến | 09/04/2022 | Thứ Bảy – Chúa Nhật Lễ Lá

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Bảy – Chúa Nhật Lễ Lá vào lúc 17:30 ngày 09/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.