Trực Tuyến | 24/04/2022 | Tuần Cửu Nhật Kính LTX Chúa – Ngày Thứ Nhất

Mời cộng đoàn cùng tham dự Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày Thứ Nhất vào lúc 15:00 Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót ngày 24/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.