Trực Tuyến | 23/04/2022 | Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa – Ngày Thứ Chín

Mời cộng đoàn cùng tham dự Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa – Ngày Thứ Chín vào lúc 15:00 Thứ Bảy Bát Nhật Phục Sinh ngày 23/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.