Trực Tuyến | 19/04/2022 | Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày Thứ Năm

Mời cộng đoàn cùng tham dự Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày Thứ Năm vào lúc 15:00 Thứ Ba Bát Nhật Phục Sinh ngày 19/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.