Trực Tuyến | 18/04/2022 | Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày Thứ Tư

Mời cộng đoàn cùng tham dự Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày Thứ Tư vào lúc 15:00 Thứ Hai Bát Nhật Giáng Sinh ngày 18/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.