Trực Tuyến | 15/04/2022 | Nghi Thức Rước Chúa và Táng Xác

Mời cộng đoàn cùng tham dự Nghi Thức Rước Chúa Và Mẹ Maria – Ngắm 15 Ngắm – Đóng Đanh và Táng Xác Chúa vào lúc 19:00 ngày 15/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Đội Ngắm Giáo Xứ thực hiện.