Trực Tuyến | 13/04/2022 | Thứ Tư – Ngắm Đứng & Dâng Hạt

Mời cộng đoàn cùng tham dự Nghi Thức Ngắm Đứng và Dâng Hạt vào lúc 19:30 ngày 13/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.