Trực Tuyến | 12/04/2022 | Thứ Ba – Ngắm Đứng & Dâng Hạt

Mời cộng đoàn cùng tham dự Nghi Thức Ngắm Đứng Và Dâng Hạt vào lúc 19:30 ngày 12/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Đội Ngắm Giáo Xứ thực hiện.