Trực Tuyến | 02/05/2022 | Tuần Cửu Nhật – Ngày Thứ Tám

Mời cộng đoàn cùng tham dự Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày Thứ Tám vào lúc 15:00 Thứ Hai Tuần III Phục Sinh ngày 02/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.

https://www.youtube.com/watch?v=W6i525CeJdI