Đọc Kinh Chung | 28/04/2022 | Sáng Thứ Năm Tuần II Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Sáng vào lúc 09:00 Thứ Năm Tuần II Phục Sinh ngày 28/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.

https://www.youtube.com/watch?v=MLVlFy-8-2k