Đọc Kinh Chung | 23/09/2022 |5 Sự Thương – Sáng Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Thương vào lúc 09:00 Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên ngày 23/09/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Gioan Bt, Nguyễn Tuấn Dũng, OP. hướng dẫn.