Đọc Kinh Chung | 22/05/2022 | Sáng Chúa Nhật VI Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Sáng vào lúc 09:00 Chúa Nhật VI Phục Sinh ngày 22/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.