Đọc Kinh Chung | 15/08/2022 | Sáng Thứ Hai Tuần XX Thường Niên

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Vui vào lúc 09:00 Thứ Hai Tuần XX Thường Niên ngày 15/08/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.