Đọc Kinh Chung | 15/07/2022 |5 Sự Thương – Sáng Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Thương vào lúc 09:00 Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên ngày 15/07/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.