Đọc Kinh Chung | 15/07/2022 | 5 Sự Mừng – Tối Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Mừng vào lúc 19:30 Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên 15/07/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.