Đọc Kinh Chung | 13/07/2022 | 5 Sự Mừng – Sáng Thứ Tư Tuần XV Thường Niên

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Mừng vào lúc 09:00 Thứ Tư Tuần XV Thường Niên ngày 13/07/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.