Đọc Kinh Chung | 13/06/2022 | 5 Sự Vui – Sáng Thứ Hai Tuần XI Thường Niên

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Vui vào lúc 09:00 Sáng Thứ Hai Tuần XI Thường Niên ngày 13/06/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.