Đọc Kinh Chung | 11/03/2022 | Sáng Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Thương vào lúc 09:00 Thứ Sáu ngày 11/03/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.

https://www.youtube.com/watch?v=5f3K7I99xn0
h