Đọc Kinh Chung | 02/06/2022 | 5 Sự Sáng – Sáng Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Sáng vào lúc 09:00 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh ngày 02/06/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.