Chầu Thánh Thể | 12/06/2022 | Lễ Chúa Ba Ngôi

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Chầu Thánh Thể trong ngày Lễ Chúa Ba Ngôi vào lúc 19:30 ngày 12/06/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.